Σκοποί

Το Οικομουσείο Ζαγορίου είναι μια δομή που διαχειρίζεται την προστασία και την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς με στόχο την τοπική ανάπτυξη. Η βασική αρχή του συνίσταται στο ότι τα μνημεία μιας περιοχής παραμένουν «in situ» αντικατοπτρίζοντας ζωντανές μαρτυρίες μιας συγκεκριμένης εποχής. Η επικοινωνία με τους επισκέπτες περιλαμβάνει πτυχές της κοινωνικής ζωής, των παραγωγικών διαδικασιών, της κοινωνικοοικονομικής και της φυσικής ιστορίας του τόπου. Επομένως είναι «ζωντανό» στη δράση του και «ανοιχτό» στον κόσμο. Παράλληλα ερμηνεύει την πνευματική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη του τοπικού πληθυσμού, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φυσικό περιβάλλον και τις επιδράσεις του στον καθορισμό της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του. Το πεδίο δράσης του επεκτείνεται σε όλα τα κοινά αγαθά του Ζαγορίου και της τοπικής κοινωνίας, και σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του ασχολείται με: την πολιτισμική, την κοινωνική, τη δημογραφική και την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.