Τι είναι οι ΚοινΣΕπ;

Τι είναι οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Τι είναι οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Το Οικομουσείο Ζαγορίου ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2014. Είναι ένας φορέας κοινωνικής, πολιτισμικής και περιβαλλοντικής δράσης που λειτουργεί με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης.

 

Ένας από τους στόχους μας είναι η άμβλυνση του κοινωνικού προβλήματος της δημογραφικής συρρίκνωσης της περιοχής του Ζαγορίου, δεδομένου ότι στην Ευρώπη η προβολή της ταυτότητας και του ιδιαίτερου πολιτισμού μιας απομακρυσμένης περιοχής μέσω ενός Οικομουσείου συντελεί στην συγκράτηση του πληθυσμού που ήδη υπάρχει αλλά και στην προσέλκυση νέου. Το προφίλ του νέου πληθυσμού είναι άνθρωποι από αστικά κέντρα που σήμερα έχουν όλο και περισσότερες δυνατότητες να εργασθούν στην ύπαιθρο και αναζητούν μια ποιότητα ζωής. Το Οικομουσείο μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και να εκφράσει τη δυναμική της περιοχής του Ζαγορίου μέσω της δημογραφικής ανάπτυξης και της προστασίας/ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας.